Klubben – det praktiska

Här hittar du information om hur du blir medlem, vilka som är med i vår styrelse, våra stadgar och vart du skickar papper för att registrera kullar & anmäla dig och din katt till utställning.

Klubbens målsättning är:
· Att öka kattens status
· Motverka missförhållanden inom katthållning och djurplågeri
· Kontinuerligt skapande av goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten
· Informera och ge kunskap om katten till allmänheten
Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja Sveraks syften.

Planerade medlemsaktiviteter 2023

Årsmöte 2023

Fräsets kattklubb avhöll sitt årsmöte för 2022

Söndag 30/10 kl 13.00

 

Bli medlem i Fräsets Kattklubb

Fräsets kattklubb har sitt säte i Uppsala. Vi har medlemmar i hela landet . Fräset är en SVERAK ansluten klubb, vilket är en förkortning av Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK i sin tur består av ca 50 anslutna klubbar med geografisk spridning i Sverige.

Att höja kattens status är för oss en självklarhet och för att försöka nå så långt som möjligt är vi med och stöttar föreningen Samvetet som är en ideell förening med bas i Uppsala som tar hand om och omplacerar katter som varit/är oönskade av en eller annan anledning.

 

Fräset är en förening med intention att vara en aktiv förening.
Huvudmedlem (normalmedlemsskap) kostar 330 kr och då ingår tidningen Våra Katter från SVERAK 6 nr/år. Medlemskapet gäller för kalenderår, om avgiften betalas efter 1 oktober, räknas även avgiften för nästa år som erlagd.
Familjemedlem betalar 120 kr
Stödmedlemmar betalar 120 kr – som också vill vara med i klubben eller du som är huvudmedlem i någon annan SVERAK-ansluten klubb (uppge vilken vid inbetalning).

 Bankgiro 786-1347

Huvudmedlem som överlåter katt kan bjuda in den som tar emot katten
gratis för innevarade år under förutsättning att mottagaren inte har varit eller är medlem i annan kattklubb det senaste året. Skicka kopia på överlåteseblankett till kassören.

När du betalat in så fyll i och skicka ett mail till christina@fraset.se med ditt namn, adress, telefonnummer, och eventuellt stamnamn.

Utställning- och avelssekreterare

Anmäla till utställning

Gå direkt till Mina Katter på SVERAK för att anmäla online.
Om du är osäker på ditt medlemsnummer – kontakta utställningssekreteraren. 

Klubbens utställningssekreterare är

Irene Eek Magnusson
Hägersborgsvägen 8
723 55 Västerås

 

Avelssekreterare

Hit skickar du kullregistrering, stamnamnsansökan och ställer alla frågor du har kring avel. 

Här finns SVERAKs information om registrering av kattkull. 

Behöver du komma i kontakt med vår avelssekreterare når du henne på:

Irene Eek Magnusson
Hägersborgsvägen 8
723 55 Västerås

 

 

Anmälan när inte Mina Katter fungerar:

Anmälan till utställning görs helst på den nya blanketten från SVERAK för katter under registrering eller anmälan till utländska utställningar.
Den går att ladda ner som pdf eller Word direkt från Sveraks sida, eller så tar ni den som PDF härifrån

SAMTLIGA utställningsanmälningar ska vara tillhanda senast 
TRE (3)
 dagar före sista ordinarie anmälningsdag. 

Vill ni skicka utställningsanmälan per mail måste ni först fylla i och skicka in en fullmakt till utställningssekreteraren.
Ladda hem fullmakten här! 

Fräsets styrelse

N

Ordförande

Catharina Molin
catharina@fraset.se

N

Vice ordförande

Avels- & utställningssekreterare
Iréne Eek-Magnusson
irene@fraset.se

N

Kassör

Christina Dreifaldt
christina@fraset.se

N

Sekreterare

Hälsa/Utbildning
Ulrika Hermansson
ulrika@fraset.se

N

Ledamot

Milla Emrén
milla@fraset.se

N

Ledamot

Anna Hauffman
anna@fraset.se

N

Revisor

Christoffer Stenvall
revisor@fraset.se

N

Revisorsuppleant

Torbjörn Sjögren

N

Ledamot

Medlemsaktiviteter
Jan Sjögren
jan@fraset.se

N

Suppleant (webmaster)

Jenny Ericsson
webmaster@fraset.se

N

Suppelant

Susanne Svelander
susanne@fraset.se

Valberedningen

N

Sammankallande

Bernice Skytt
Josefina Zidar
Mariann Karlsson
valberedning@fraset.se

Stadgar

TADGAR 2013/2014 för FRÄSETS KATTKLUBB

 

1 Benämning, tillhörighet och syfte

§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Fräsets Kattklubb, vilket förkortas FRÄS.

§ 1.2 Klubben har sitt säte i Uppsala med omnejd, (geografisk placering).

§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Federation Internationale Feline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

§ 1.4 Klubbens syften är att:

öka kattens status,

motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri,  kontinuerligt skapa goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten, informera och ge kunskap om katten till allmänheten.

Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja SVERAKs syften.

2 Organisation

§ 2.1 Klubbens instanser är

Årsmöte

Styrelse

Revisorer

Övriga valda funktionärer

Valberedning

3 Medlemskap

§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Sökt medlemskap kan avslås av styrelsen då en person misstänks motarbeta klubbens intressen. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.

§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:

Rösträtt

Kan föreslås till styrelsepost

Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Får klubbtidning

Familjemedlemskap innebär:

Rösträtt

Kan föreslås till styrelsepost

Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

Stödmedlemskap innebär:

Rätt att deltaga vid klubbmöten, men har inte rösträtt.

§ 3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång.

§ 3.4 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda efter uppmaning. Önskar medlem utträde under inbetald medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen.

§ 3.5 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Styrelsen motiverar och meddelar beslutet skriftligt till medlemmen. Överklagan av beslutet ska ske skriftligt inom tre veckor för behandling på klubbens årsmöte. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.

§ 3.6 Medlem som skriftligen lämnat eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgift

4. Årsmöte

§ 4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före oktober månads utgång.

§ 4.2 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 10dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. Ikallelsen ingår dagordningenligtstadgar, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslagoch ärenden för behandling.Årsmöte skall aviseras medlemmarna med angivelse om datum,tidoch plats samt informationomhur motioner och nomineringarskall inkommaminst 6 veckorinnanordinarieårsmöte

§ 4.3 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till styrelsen senast 1 september. Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen.

§ 4.4 Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän och rösträknare

7. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret

9. Revisorerna berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Val av övriga funktionärer

16. Val av valberedning

17. Motioner och övriga ärenden

18. Fastställande av arvoden

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

§ 4.5 Varje huvud-/familjemedlem som har betalat fastställd medlemsavgift och som lägst fyller 15 år under året har rösträtt. Rösträtten får inte utövas genom ombuds fullmakt. Poströstning är inte tillåten.

§ 4.6 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (9.3) och klubbens upplösande (9.5).

Relativ omröstning sker vid personval, dvs den som får flest röster blir vald.

Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad.

Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter.

§ 4.7 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst 1/4 av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

§ 4.8 Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5 Styrelse

§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFEs stadgar och regler.

§ 5.2 Styrelsen består av 7 ledamöter och 2 suppleanter. Ledamöterna inkluderar
ordförande, kassör och sekreterare, vilka valjs pa 2 år. Övriga ledamöter väljs på 1 år och suppleanterna pa 1 ar. Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare. Suppleanterna
väljs till 1:a och 2:a suppleant. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter
arosmotet, helst redan samma dag.

§ 5.3 Styrelsens uppgift är att

Verkställa av årsmötet fattade beslut.

Verka för föreningens ändamål.

Ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter.

Föra register över klubbens medlemmar.

Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.

Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

Utse delegater till SVERAKs årsmöte om ej årsmötet beslutar annat.

§ 5.4 Ordföranden representerar klubben, är ordförande vid klubb- och styrelsemöten och ansvarig utgivare av klubbtidning.

§ 5.5 Sekreteraren skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möte samt för protokoll vid dessa.

§ 5.6 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi och lämnar löpande rapporter till styrelsen.

§ 5.7 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna begär så. Protokoll ska föras och justeras.

6 Revisorer

§ 6.1 Revisorerna väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

7 Valberedning

§ 7.1 Valberedningen består av 3 ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster i klubben.

8 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 8.1 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar.

§ 8.2 Alla medlemmar har rätt att delta i sammankomster som ordnas av klubben

§ 8.3 Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittosjukdom inom sitt katteri. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.

§ 8.4 Medlem som upptäcker djurplågeri, vanvård eller brott mot klubbens stadgar eller regler bör anmäla detta till sin klubb.

9 Övrigt

§ 9.1 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från oktober till september.

§ 9.2 Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig.

§ 9.3 För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

§ 9.4 Om SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler förändras på sådant sätt att klubbens stadgar påverkas, konsekvensändras klubbens stadgar. I sådana fall informeras medlemmarna om ändringen och skälet till ändringen.

§ 9.5 Klubben kan inte upplösas så länge som fem röstberättigade medlemmar vid möte som kallats i frågan är däremot. I kallelse till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.